Author Archive: nahaeo.loei

วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

1433600249564

                เมื่อวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2558 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในการส่งเสริมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดำเนินตามโครงการอบรมการทำสวนยางตาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

61393

               เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว และนายอาทิตย์ หาญสุริย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ดำเนินงานตามโครงการอบรมการทำสวนยางตาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย๙ (นาแห้ว) ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุม

83993

             วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย…………2/มิ.ย/58

วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558 อบรมการทำสวนยางพารา

318872

             วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมการทำสวนยางพาราตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกอบรมการกรีด การทำยางแผ่น และการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม…………2/มิ.ย/58