Author Archive: nahaeo.loei

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 3

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) ตำบลแสงภา ชุมชนที่ 3 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ออกพื้นที่เพี่อติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) กลุ่มเลี้ยงโคขุน ชุมชนที่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 4

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) กลุ่มเลี้ยงโคขุน ชุมชนที่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านนาท่อน ม.4 ชุมชนที่ 1 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กบอ)และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ณ หอประชุมที่่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) กลุ่มเพาะเห็ดตำบลแสงภา ชุมชนที่ 3 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ติดตามสถานการณ์ปลาลอยน้ำตายที่บ้านนาท่อน หมู่ 4 ตำบลนาพึง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ปลาลอยน้ำตายที่บ้านนาท่อน หมู่ 4 ตำบลนาพึง สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการขาดออกซิเจน เนื่องจากปลาแน่นบ่อ และมีแดดจัดในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา ในน้ำที่มีก๊าซออกซิเจนละลายอยู่เต็มที่จะเรียกว่าน้ำนั้นอิ่มตัวด้วยออกซิเจน ก๊าซออกซิเจนละลายในน้ำเย็นได้มากกว่าในน้ำอุ่น ดังนั้น ในฤดูร้อนเมื่อน้ำตากแดดจนร้อนขึ้น ก๊าซออกซิเจนส่วนที่สูงเกินระดับที่น้ำรับได้จะลอยออกมาจากน้ำ หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมาก ปริมาณก๊าซออกซิเจนในน้ำจะลดต่ำลง จนเป็นอันตรายต่อพืชน้ำและสัตว์น้ำ เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรนำการเติมอากาศโดยการใช้เครื่องสูบน้ำและพ่นขึ้นฟ้า เพื่อให้ช่วยให้น้ำแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น และสังเกตุอาการปลาลอยหัวให้ดี

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบบัญชีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบบัญชีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้มแข็ง โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการอารักขาพืช

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการอารักขาพืช หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ ณ โรมแรมใบบุญแกร์น อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ออกพื้นที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จับพิกัด,วัดพื้นที่แปลงเกษตรกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายบุญเรือง ประสาทสิน พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จับพิกัด,วัดพื้นที่แปลงเกษตรกรรม และใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊ค บ้านหนองสิม หมู่ 7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย