SmartFarmer

องค์ความรู้ในการชำไผ่กิมซุง

แบบจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง : การชำไผ่กิมซุง เจ้าของความรู้ ชื่อ : นางสุมาลี โคลส์ ตำแหน่ง : เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลนาพึง เบอร์โทรศัพท์ : 087-190-8887 วันที่บันทึกความรู้ : 1 สิงหาคม 2559 กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ 1. มีด 2. เลื่อย 3. ถุงดำ 4. แกลบดำ 5. กิ่งตาไผ่กิมซุงที่สมบูรณ์ 6. บัวรดน้ำ วิธีการดำเนินการ…
Read more