กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกำนันสุมาลี โคลส์ ประธาน ศพก.อำเภอนาแห้ว เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง และได้ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายรังสรรค์ วัฒนพานิชย์ นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) ตำบลนาพึง ชุมชนที่ 1 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากชลประทานจังหวัดเลย ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561 โดยมีกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รับฟังคำชี้แจงและตรวจสอบแหล่งน้ำที่ใช้ในการปลูกเข้าโพด ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาแห้วที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านลาด หมู่ 6 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย