กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

วันที่15 มิถุนายน 2558 ประชุม ศบกต.แสงภา

02062558

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแสงภา สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่12 มิถุนายน 2558 เยี่ยมเกษต่รกรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

12062558

         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโป่งกูด ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานปี ๒๕๕๘

DSC_0704

       วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2558 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานปี ๒๕๕๘ (งบพัฒนาจังหวัด) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัน ณ อำเภอเมือง และ อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแก่

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 การขยายพันธุ์พืช จากการติดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

DSC_0682

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรฝึกปฏิบัติ  เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยการติดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง มะม่วง มะคาเดเมีย ขนุน  ณ ไร่ลองเลย  บ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ลับให้บาง” อบรมเกษตรกรโครงการการกรีดการทำยางแผ่นฯ

61599

                “ลับให้บาง” วันที่ 5 มิย.58 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกับวิทยากร จากจังหวัดอบรมเกษตรกรโครงการการกรีดการทำยางแผ่นและการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย ๙ (นาแห้ว)

วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

1433600249564

                เมื่อวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2558 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในการส่งเสริมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดำเนินตามโครงการอบรมการทำสวนยางตาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

61393

               เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว และนายอาทิตย์ หาญสุริย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ดำเนินงานตามโครงการอบรมการทำสวนยางตาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย๙ (นาแห้ว) ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุม

83993

             วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย…………2/มิ.ย/58

วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558 อบรมการทำสวนยางพารา

318872

             วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมการทำสวนยางพาราตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกอบรมการกรีด การทำยางแผ่น และการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม…………2/มิ.ย/58