Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกำนันสุมาลี โคลส์ ประธาน ศพก.อำเภอนาแห้ว เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง และได้ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายรังสรรค์ วัฒนพานิชย์ นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย