โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

ด้วยจังหวัดเลย ได้ดำเนินโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยนำระบบการทำการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลของมิติ เศรษฐกิจ สังคม และจะฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิต จากภายนอกให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ภายใต้เงื่อนไขคือ พื้นที่นาของชาวนาที่มีเอกสารสิทธิ์ถือครองครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ และอยู่นอกเขตชลประทาน ให้อำเภอดำเนินโครงการฯ อำเภอละ ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ ครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนในพื้นที่ ๓ ไร่ ต่อครัวเรือน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
๑. เป็นชาวนาที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
๒. มีภูมิลำเนาและที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน
๓. มีพื้นที่ดำเนินการ ๓ ไร่
๔. มีแหล่งน้ำสำรอง
หากมีกลุ่มเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๙ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐-๔๒๘๙-๗๓๑๑