รับสมัครเข้าร่วมโพงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น
หลักเกณฑ์ชาวนา
1. เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N)
2. มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองหรือของครัวเรือน ไม่เกิน 15 ไร่
(กรณีที่จังหวัดใดไม่สามารถดาเนินการได้ครบตามพื้นที่เป้าหมายโครงการ ให้พิจารณาชาวนาที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองหรือของครัวเรือน ไม่เกิน 25 ไร่ ได้)
3. เป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
4. ชาวนาสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไขโครงการ
1. หากชาวนาประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 (ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท) ได้อีก
2. ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาอย่างถาวร หากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการพบปัญหาในการดาเนินงานในระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือมีความประสงค์ที่จะกลับไปดาเนินการปลูกข้าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยด่วน เพื่อขอคาปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข

 ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ