รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เงื่อนไขการพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

  1. ยังไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน (Start Zero)
  2. มีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ (ระบุประเภทที่ดิน สปก สหกรณ์ กองทุนฟื้นฟู ยกเว้น ภบท.๕) หรือกรณีเช่าที่ดินต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
  3. ขนาดที่ดินดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในการทำเกษตรทฤษฏีใหม่เพียงพอสำหรับ ทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองได้
  4. มีสระน้ำบ่อน้ำ บ่อบาดาลหรือแหล่งน้ำใช้อื่นที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร หากไม่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำเป็นของตนเองแต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการก็ให้มาแสดงความประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการระยะต่อไป
  5. มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
  6. สมัครใจเข้าร่วมโครงการและยินดีทำเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเบื้องต้นคือ

๑ ด้านพืช จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชผัก  พันธุ์ไม้ผล

๒ ด้านปศุสัตว์ จะได้รับการสนับสนุน พันธุ์สัตว์ปีก (เป็ดเทศ/ไก่พื้นเมือง/ไก่ไข่) ข้าวเปลือก อาหารสัตว์ ตาข่าย

๓ ด้านประมง  จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (ปลานิล ปลาตะเพียน)