ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2560

april0060

ด้วยอำเภอนาแห้ว โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวอำเภอนาแห้ว ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน ณ ลานเอนกประสงค์จุดผ่อนปรนชายแดน ไทย – ลาว บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์และการแห่ต้นดอกไม้ สืบสานวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอำเภอนาแห้วและเมืองบ่แตนแขวงไชยบูลี สปป.ลาว ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. ขบวนแห่นางสงกรานต์ และขบวนฟ้อนรำการละเล่นพื้นเมือง
  2. ขบวนแห่ต้นดอกไม้
  3. การประกวดนางสงกรานต์
  4. การแสดงดนตรี
  5. การสรงน้ำพระพุทธรูป
  6. การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ภาพจากปีที่ผ่านมา 2559

IMG_20160410_082313 IMG_20160410_082403 IMG_20160410_083424 IMG_20160410_084335 IMG_20160410_094239 IMG_20160410_102220