ประวัติความเป็นมา

 • ที่ตั้งอำเภอ
  อำเภอนาแห้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเลย
 • พิกัดตำแหน่ง
  ตั้งอยู่ในพิกัด คิววี ที่ 197341
 • ขนาด พื้นที่
  มีเนื้อที่ประมาณ 627.5 ตร.กม. หรือประมาณ 392,187.5 ไร่
 • ลักษณะ พื้นที่
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์
 • อาณาเขต ติดต่อ
  – ทิศเหนือ ติดต่อกับ ลำน้ำเหืองซึ่งเป็นลำน้ำกั้นเขตระหว่างเขตประเทศไทยกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
  – ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  – ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  – ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 • แนวชาย แดน
  แนวชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระยะทางยาว ประมาณ 22 กิโลเมตร
 • ประวัติ ความเป็นมา
  อำเภอนาแห้วเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2481 หลวงวิชิต สุรการ ตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัดเลยในสมัยนั้น ริเริ่มจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ แต่ยังมิได้รับการจัดตั้ง หลวงวิชิต สุรการ ก็ไดพ้นจากตำแหน่ง และผู้รับตำแหน่งใหม่ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ครั้นถึงปี พ.ศ. 2498 นายจัด สุรเดโช นายอำเภอด่านซ้าย ได้ดำเนินการต่อ และได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาแห้ว เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2513 มีเขตการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลนาแห้ว และตำบลนาพึง ที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอนาแห้ว ณ ตำบลนาแห้ว เปิดทำการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2513 โดยอาศัยสถานีตำรวจภูธรตำบลนาแห้ว เป็นที่ทำการชั่วคราวและได้รับการ จัดตั้งตำบลแสงภาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำบล รวมเป็น สามตำบล
  พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็น อำเภอนาแห้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2519 และได้รับการประกาศจัดตั้ง ตำบลนามาลา เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2523 และปี 2531 ได้ประกาศจัดตั้งตำบลเหล่ากอหก เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล เป็น 5 ตำบล
 • คำขวัญประจำอำเภอ
  “ ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ธารน้ำตกใส ป่าไม้เขียวขจี ผู้คนมีน้ำใจ ถิ่นสมุนไพรกระชายดำ”
 • ต้นไม้ ประจำอำเภอ
  ต้นดอกบัวตอง (ภาษาถิ่นอำเภอนาแห้ว เรียกว่า “ดอกบังตะเวน หรือ ดอกทานตะวันป่า” )
 • สินค้า ประจำอำเภอ
  สมุนไพรกระชายดำ , มะคาเดเมีย , สตรอเบอร์รี่ ,ถั่วคั่วทราย ฯลฯ
 • ระยะ ทางจากอำเภอไปจังหวัดเลย
  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยโดยประมาณ: 121.21 กิโลเมตร