วิสัยทัศน์

“องค์กรที่ใช้องค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”