พันธกิจ

1.  ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานส่งเสริม  และบริการทางการเกษตร
2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการ สินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน