ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตร
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและปลอดภัย
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองได้
  4. บูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง