พืชที่สำคัญ

รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
จำแนกตามสถานที่ตั้งแปลง

ลำดับ ภาค/จังหวัด/อำเภอ การขึ้นทะเบียน บันทึกติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ติดตามการปลูกในพื้นที่

ครัวเรือน
แปลง พื้นที่
(ไร่)

ครัวเรือน
แปลง พื้นที่
(ไร่)

ครัวเรือน
แปลง พื้นที่
(ไร่)

ครัวเรือน
แปลง พื้นที่
(ไร่)
นาแห้ว รวม 2,039 2,645 8,412.25 1,999 2,599 8,238.25 1,968 2,512 7,972.75 587 587 2,004.00
แปลงเก่า 1,907 2,398 7,783.00 1,871 2,356 7,625.00 1,842 2,286 7,394.25 557 557 1,897.75
แปลงใหม่ 155 247 629.25 151 243 613.25 145 226 578.50 30 30 106.25
1. นาแห้ว รวม 287 345 1,046.00 285 343 1,042.00 276 322 980.50 130 130 413.75
แปลงเก่า 266 314 933.50 264 312 929.50 254 293 876.00 127 137 442.00
แปลงใหม่ 24 31 112.50 24 31 112.50 23 29 104.50 3 3 10.00
2. แสงภา รวม 337 377 1,170.75 323 363 1,132.75 321 360 1,121.50 108 108 387.75
แปลงเก่า 296 332 1,028.00 285 321 998.00 284 319 991.00 96 104 358.75
แปลงใหม่ 41 45 142.75 38 42 134.75 37 41 130.50 12 12 51.75
3. นาพึง รวม 383 709 1,576.75 383 709 1,576.75 376 677 1,519.00 130 130 322.75
แปลงเก่า 339 584 1,319.75 339 584 1,319.75 333 560 1,273.50 118 141 325.25
แปลงใหม่ 62 125 257.00 62 125 257.00 59 117 245.50 12 12 29.50
4. นามาลา รวม 544 633 2,443.00 535 623 2,396.00 532 608 2,339.00 117 117 454.50
แปลงเก่า 520 591 2,348.00 511 581 2,301.00 508 571 2,252.00 115 119 469.25
แปลงใหม่ 24 42 95.00 24 42 95.00 24 37 87.00 2 2 8.00
5. เหล่ากอหก รวม 492 581 2,175.75 476 561 2,090.75 465 545 2,012.75 102 102 425.25
แปลงเก่า 488 577 2,153.75 473 558 2,076.75 463 543 2,001.75 101 119 470.50
แปลงใหม่ 4 4 22.00 3 3 14.00 2 2 11.00 1 1 7.00

หมายเหตุ : ครัวเรือนเกษตร 1 ครอบครัว มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 มากกว่า 1 ตำบล
(การนับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรนับแบบไม่ซ้ำภายในระดับตำบล, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศ)