ครัวเรือนเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกร  ๒,๙๔๑  ครัวเรือน  ในอำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  จำนวน   ๓๔   หมู่บ้าน   แยกเป็นดังนี้

–  ครัวเรือนเกษตรกร  ๖๙๑   ครัวเรือน ในตำบลนาแห้ว   อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  จำนวน   ๗   หมู่บ้าน

–  ครัวเรือนเกษตรกร  ๕๒๙  ครัวเรือน ในตำบลแสงภา   อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย   จำนวน   ๖   หมู่บ้าน

–  ครัวเรือนเกษตรกร  ๔๖๘   ครัวเรือน ในตำบลนาพึง   อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย   จำนวน   ๘   หมู่บ้าน

–  ครัวเรือนเกษตรกร  ๗๓๓   ครัวเรือน ในตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  จำนวน   ๘   หมู่บ้าน

–  ครัวเรือนเกษตรกร   ๕๒๐   ครัวเรือน ในตำบลเหล่ากอหก   อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย จำนวน   ๕   หมู่บ้าน