ข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน

ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 4-42-06-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวบ้านแสงภา 71 หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 28/10/2548
2 4-42-06-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน 38 หมู่ 2 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819250 28/10/2548
3 4-42-06-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแสงภาพัฒนา 71 หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0 28/10/2548
4 4-42-06-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเจริญ 75 หมู่ 5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0 28/10/2548
5 4-42-06-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านการเกษตรกรบ้านลาด ม.6 ต. นาพึง 24 หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897186 28/10/2548
6 4-42-06-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโนนสว่างต.นามาลา 39 หมู่ 8 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0899287897 28/10/2548
7 4-42-06-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพัฒนา 9 หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 072348474 14/02/2549
8 4-42-06-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสงภา 71 หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 14/02/2549
9 4-42-06-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาท่อน 73 หมู่ 4 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897329 10/04/2549
10 4-42-06-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม 15 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897112 27/04/2549
11 4-42-06-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี 107 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897119 27/04/2549
12 4-42-06-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ 66 หมู่ 2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 27/04/2549
13 4-42-06-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านนาโพธิ์ 60 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 27/04/2549
14 4-42-06-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย 60 หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 28/04/2549
15 4-42-06-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกยางพารา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม 8 หมู่ 7 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0810563213 30/05/2549
16 4-42-06-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถั่วลิสงคุณภาพดี ม.1 ต.นาแห้ว 42 หมู่ 1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 13/06/2549
17 4-42-06-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายสองภู 40 หมู่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897106 13/06/2549
18 4-42-06-01/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำไร่นาแห้ว สาขาที่ 6 47 หมู่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0872159363 31/07/2549
19 4-42-06-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านนาเชื่อม 23 หมู่ 2 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 31/07/2549
20 4-42-06-05/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์บ้านนาลึ่ง 13 หมู่ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819234 28/08/2549
21 4-42-06-05/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาลึ่ง 99 หมู่ 3 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 024819242 28/08/2549
22 4-42-06-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาลึ่ง 77 หมู่ 3 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819242 28/08/2549
23 4-42-06-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่ง 10 หมู่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897358 28/08/2549
24 4-42-06-05/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ต.เหล่ากอหก 3 หมู่ 1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819047 03/10/2549
25 4-42-06-05/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษนาลึ่ง-นาเชื่อม 72 หมู่ 3 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 24/10/2549
26 4-42-06-05/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาเชื่อม 18 หมู่ 2 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042819206 13/02/2550
27 4-42-06-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่ 92 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897189 02/06/2551
28 4-42-06-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตำบลนาพึง 122 หมู่ 1 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0871523165 21/07/2551
29 4-42-06-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านนาพระ 32 หมู่ 3 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0811846989 13/07/2552
30 4-42-06-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนถั่วคั่วทรายบ้านนามาลา 27 หมู่ 1 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0854652410 12/11/2552
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
31 4-42-06-01/1-0013 วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านเหมืองแพร่ 46 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0872159363 19/05/2553
32 4-42-06-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านนาโพธิ์ 51 หมู่ 2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897079 19/05/2553
33 4-42-06-01/1-0011 วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านหัวยนาสี 15 หมู่ 7 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0878666820 19/05/2553
34 4-42-06-01/1-0014 วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านบุ่ง 1 หมู่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0883217728 19/05/2553
35 4-42-06-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกยางพาราบ้านบ่อเหมืองน้อย 6 หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 02/02/2554
36 4-42-06-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผลผลิตกาแฟบ้านบ่อเหมืองน้อย 17 หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0872155373 07/02/2554
37 4-42-06-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนปลูกยางพาราบ้านโคก หมู่ 6 ต.นามาลา 159 หมู่ 6 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0801882683 10/03/2554
38 4-42-06-05/1-0021 วิสาหกิจชุมชนสภาชุมชนลูกค้า ธกส.บ้านนาเจริญ 35 หมู่ 5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0807688220 09/04/2556
39 4-42-06-01/1-0025 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตโคเนื้ออินทรีย์ตำบลนาแห้ว หมู่ 4 23 หมู่ 4 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 04/07/2556
40 4-42-06-01/1-0026 วิสาหกิจชุมชนโครงการธนาคารโค-กระบือ ตำบลนาแห้ว 38 หมู่ 1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0833575470 24/07/2556
41 4-42-06-01/1-0027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านบุ่ง 65 หมู่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0899932285 13/08/2556
42 4-42-06-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนเขียวชบานาผักก้าม 30 หมู่ 4 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0878586521 25/03/2557
43 4-42-06-02/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา 133 หมู่ 2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0885058284 05/08/2557
44 4-42-06-01/1-0028 วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอนาแห้ว 46 หมู่ 4 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0985893850 05/09/2557