กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และโครงการแปลงใหญ่ จังหวัดเลย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านลาด ตำบลนาพึง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนาพึง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระปิยมหาราช

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. จัดประชุมชึ้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 5

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “นามาลาคัพ ต้านยาเสพติต ครั้งที่ 25 “

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 08.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินพรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.00 น. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร่วมโครงการมอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 3

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 4

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ติดตามสถานการณ์ปลาลอยน้ำตายที่บ้านนาท่อน หมู่ 4 ตำบลนาพึง

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบบัญชีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการอารักขาพืช

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ออกพื้นที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จับพิกัด,วัดพื้นที่แปลงเกษตรกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 1

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการผลิตและหารใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำสัปดาห์

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโป่งกูด

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ทั้งได้ร่วมปล่อยปลาในกระชัง ภายใต้โครการฯ ชุมชนที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 10 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ออกให้บริการพี่น้องเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พร้อมกับส่วนราชการอื่นในอำเภอนาแห้ว

วันที่ 6 กันยายน 2561 ให้บริการเกษตรกร ดำเนินการปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 6 กันยายน 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 5 กันยายน 2561 ร่วมงานแถลงผลงานส่งเสริมการเกษตร และแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ของเกษตรกรต้นแบบO

วันที่ 5 กันยายน 2561 ให้บริการเกษตรกร ดำเนินการปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 5 กันยายน 2561 เข้าร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 4 กันยายน 2561 ให้บริการเกษตรกร ดำเนินการปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ติดตามการดำเนินงานสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดการพื้นที่ “นาแห้วโมเดล”และชุดปฎิบัติการ คทช.อ.นาแห้ว

วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. แนะนำวิธีการจับพิกัด,วัดพื้นที่แปลงเกษตรกรรม และใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊ค

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรักการจัดการพื้นที่ “นาแห้วโมเดล” และชุดปฏิบัติการ คทช.นาแห้วในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 16.00 น. ติดตามการดำเนินงานสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แนะนำวิธีการจับพิกัด,วัดพื้นที่แปลงเกษตรกรรม และใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊ค

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มบ้านนาปอเพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่าย

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GISฯ (วันที่ 2)

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GISฯ (วันที่ 1)

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ร่วมการศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟพิเศษ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมประเมินโครงการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านลาด ซึ่งทางตัวแทนจาก สวทช.

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. เพื่อตรวจสอบแปลงข้าวที่เกษตรกรแจ้งให้ตรวจสอบความผิดปกติของต้นข้าวที่ไม่ทราบสาเหตุ

วันที่ 21 สิงหาคสม 2561 ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้นำเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่น farmbook

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดพื้นที่”นาแห้วโมเดล”

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ” 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร และให้บริการเกษตรกรโครงการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 15 สิ่งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประมงฯ ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ให้บริการตรวจสอบความผิดปกติของต้นข้าวที่เกษตรกรนำมาแจ้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำสัปดาห์

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09..00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำเกษตรกรบ้านกลาง ม.8 ต.นาพึง ซึ่งมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งปศุสัตว์ ประมง และนาข้าว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ณ แปลงเรียนรู้ของ ศพก.นาแห้ว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนที่ 3 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ร่วมให้บริการดำเนินงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ ชุมชนที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ ชุมชนที่ 4 ตำบลนามาลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ร่วมเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอนาแห้ว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเดือนร้อนและต้องการโลหิตเร่งด่วน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13..00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ

วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ข้าร่วมรับการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรป่าและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 น. ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรบ้านหนองสิม ม.7 ต.นามาลา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านนาท่อน ม.4 ต.นาพึง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13..00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ร่วมส่งมอบต้นไม้แก่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนนามาลา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนนาแห้ว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนนาแห้ว รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนนามาลา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนนาแห้ว รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนนาแห้ว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนแสงภา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนแสงภา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 รุ่นที่ 3 ชุมชนที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ชุมชน1 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนนาพึง รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนนาพึง รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดฝึกอบรมวันที่ 2 ชุมชนนาพึง รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จังหวัดเลย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ 1 ชุมชน1 รุ่นที่ 2 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 3 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 1 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจัดสรรกิจกรรมตาม โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดอบรมวันที่ 3 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 เสิรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 3 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 2 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 1 ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 3 เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. สาธิตวิธีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา ในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ประจำปี 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดสถานที่และขอความร่วมมือในการเตรียมงานในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. สาธิตแนะนำวิธีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ออกติดติดตามสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนนาพึง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนแสงภา

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนนาแห้ว

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เข้าประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ระดับอำเภอ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ประจำเดือน

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน ภายใต้โครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 1 ต.นามาลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมเป็นเกียรติการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านไทยเลย 4.0 ประจำปี 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 บ้านห้วยนาสี หมู่ที่ 7 ต.นาแห้ว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4 บ้านนาท่อน หมู่ที่ 4 ต.นาพึง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 บ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะเกษตรจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามสถานะตลาดสับปะรด ที่ ม.4 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 หมู่ที่ 6 ต.นาพึง

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง พ.ศ.2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 พร้อมวมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 หมู่ที่ 4 ต.นามาลา

วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น.ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 หมู่ที่ 5 ต.นาพึง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ สุทธาผา เจ้าหนักงานธุรการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ติดตามการดำเนินกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านแสงภา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงปลูกผักภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครั้งที่ 4/2561 หมู่ที่ 1 ต.นาแห้ว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ให้บริการพี่น้องเกษตรกรในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ กับพี่น้องบ้านนาปอ ณ วัดป่าสมานชัย

วันที่ 18 พฤาภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ประชุมประชาคม ครั้งที่ 4/2561 ณ ม.2 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรโครงการ 5 ประสานฯและโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมจัดทำแผนเวทีในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 หมู่ 7 ต.นาแห้ว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมคณะครูพร้อมทั้งดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กิจกรรมเลี้ยงไข่ไก่ ฟาร์มชุมชนตำบลนามา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมจัดทำแผนเวทีในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมจัดทำแผนเวทีในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแห้ว

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมจัดทำแผนเวทีในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแห้ว

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต.นามาลา

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 12.00 น. เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน และแนะนำการดูแลไม้ผลในสวน

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ บ้านนาบุ่ง หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กิจกรรมเพราะกล้าไม้ บ้านนาปอ ม.4 ต.แสงภา

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 12.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านนาลึ่ง ม.3 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านซำทอง หมู่ที่ 4 ต.นามาลา

วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ ศาลาวัดภูกงไก่ธรรมาราม หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง บ้านนาผักก้าม ม.4 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม รั้งที่ 3 ณ ศาลาวัดบ้านนาเชื่อม หมู่ที่ 2 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 3/2561 ณ บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดบ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ต.นามาลา

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 3/2561 ณ ศาลาวัดบ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว

วันที่ 19 เมษายน 2561 ให้บริการพี่น้องชาวนาแห้วภายใต้โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน

วันที่ 16 เมษายน 2561 ออกเยี่ยมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จุดบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมจัดพิธีขอพรและรดน้ำดำหัวข้าราชการผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรและข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดเลย

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว อำเภอนาแห้ว พร้อมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่งานประเพณีฯ

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย ประจำปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของจังหวัด ประจำเดือนสัปดาห์

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งดต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ดำเนินการให้การแนะนำวิธีพร้อมทดลองวิธีการขยายพันธุ์พืช(มะนาว)ด้วยการปักชำ

วันที่ 5 เมษายน 2561 ส่งเสิรม,แนะนำวิธีพร้อมฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ส้ม โดยวิธีการเปลี่ยนยอด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 8 ต.นาพึง

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 2 ต.นาแห้ว

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 7 ต.นาแห้ว

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และร่วมโครงการไทยนิยมครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 8 ต.นามาลา

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมพบปะเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลอย่างถูกต้องเหมาะสม

วันที่ 4 เมษายน 2561 เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมทั้งร่วมโครงการไทยนิยมครังที่ 2/2561 หมู่ที่ 3 ต.นามาลา

วันที่ 3 เมษายน 2561 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนัน,ผญบ. ประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้วประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 2 บ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว

วันที่ 2 เมษายน 2561 เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการดูแลฟาร์มชุมชนตำบลนามานา (ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ) ต.นามาลา

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 2/2561 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 2/2561 ณ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครังที่ 2/2561 บ้านเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ต.นาพึง

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง บ้านนาผักก้าม ม. 4 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ครังที่ 2/2561 บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ต.นาแห้ว

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 บ้านนาท่อน หมู่ที่ 4 ต.นาพึง

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ พร้อมด้วยร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม บ้านซำทอง หมู่ที่ 4 ต.นามาลา

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 บ้านนาผักก้าม หมู่ที่ 4 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่2/2561 หมู่ที่ 2 ต.แสงภา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมด้วยร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 หมู่ที่ 2 ต.นามาลา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 บ้านนาพระ หมู่ที่ 3 ต.นาพึง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่ 2/2561 บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง บ้านป่าก่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย – ลาว ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมการดำเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่2/2561 หมู่ที่ 1 ต.นาแห้ว

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่2/2561 หมู่ที่ 1 ต.แสงภา

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่2/2561 หมู่ที่ 1 ต.นามาลา

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 16.15 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องชาวนาแห้วภายใต้โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตรวจแปลงข้าวโพดฯ ฤดูแล้งตามที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกร บ้านนาลึ่ง

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ทีมAO) ณ วัดบ้านเหล่ากอหก

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการการเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้โครงการ 9101

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการการเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้โครงการ 9101

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. เข้ารับการอบรบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ร่วมดำเนินการโครงการ Smart ONIE Farmer เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ขายสับปะรดบ้านนาท่อน ม.4

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ทีมAO) ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ทีมAO) บ้านนาเจริญ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ทีมAO) บ้านลาด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 รับฟังการประชุมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร โดยผ่านระบบ VD0 Conference

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประเพณีสงกรานต์ไทย_ลาว

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ร่วมงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมทีม AO เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาภายใต้โครงการ 9101ฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ต.นามาลา

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ การปลูกและการดูแลรักษาไม้ผลไม้ยืนต้น โครงการไม้ผลสวนหลังบ้าน

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านโคก หมู่ที่ 6 ต.นามาลา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมฟาร์มชุมชนตำบลนามาลา ภายใต้โครงการ 9101ฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านห้วยนาสี หมู่ที่ 7 ต.นาแห้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ต.นาพึง

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ต.นามาลา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ต.แสงภา

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอนาแห้ว (ปรจ.)

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาแห้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาท่อน หมู่ที่ 4 ต.นาพึง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ขายสับปะรดบ้านนาผักก้าม หมู่ 4 ตำบลเหล่ากอหก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านชำทอง หมู่ที่ 4 ต.นามาลา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 2 ต.แสงภา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้านนาลึ่ง หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาลึ่ง หมู่ที่ 3 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาพระ หมู่ที่ 3 ต.นาพึง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ต.นาแห้ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านแสงภา หมู่ที่ 1 ต.แสงภา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาปูน หมู่ที่ 3 ต.นามาลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านห้วยน้ำผัก หมู่ที่ 6 ต.แสงภา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต.นาพึง

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว

นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านนาเชื่อม หมู่ที่ 2 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ บ้านหัวด่าน หมู่ที่ 2 ต.นามาลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่1/2561 ณ บ้านนาพึง หมู่ที่ 1 ต.นาพึง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่1/2561 ณ เทศบาลตำบลนาแห้ว หมู่ที่ 2 ต.นาแห้ว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่1/2561 ณ บ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่ที่ 5 ต.แสงภา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่1/2561 ณ วัดบ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ต.นามาลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล การจัดเวทีครังที่1/2561 ณ บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ต.เหล่ากอหก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนาแห้วใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองสิม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนาผัก้าม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเกลี้ยง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561ร่วมปฎิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนาปอ

วันที่ 19 กุมภาพัน 2561 เวลา15.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านสวย เมืองสุข

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่นการพัฒนาประเทศ ตามโครงไทยนิยม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ออกพื้นที่เยี่ยมการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และร่วมพัฒนาแปลงเรียนรู้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมทั้งแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและคนชราผู้ด้อยโอกาส และร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบัตรวันพระพร้อมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Chnnel การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก gistda

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมปฏิบัติงานอยู่เวรประจำร้านนิทรรศการของดีเมืองนาแห้ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้านนาพระ หมู่ 3 ตำบลนาพึง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Chanel

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการลดใช้พลังงานภาครัฐ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จัดฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขียวชบา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ให้บริการเกษตรกร ชี้พิกัด X,Y เพื่อดำเนินการวาดแปลง การเพาะปลูกพืช

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายกระชายดำ ของกลุ่มเกษตรกร 24 ราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน

วันที่ 31 มกราคม 2561 สนับสนุนดอกเฟื่องฟ้าบริเวณสำนักงานเพื่อใช้ทำต้นดอกไม้ฯ ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานดอกฝ้ายฯ

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 เข้าร่วมสัมนาเครือข่าย ysf ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมบริจาคโลหิตและต้อนรับคณะกาชาดฯ

วันที่ 24 มกราคม 2561 ดำเนินการจัดอบรมอาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 24 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะนิตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 15-22 มกราคม 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร

วันที่ 21 มกราคม 2560 จัดปรับแต่งภูมิทัศน์หน้าป้ายสำนักงานฯ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ออกพื้นที่ชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. เยี่ยมกลุ่มแปรรูปผลผติตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขียวชบา

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร และออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 15 มกราคม 2561 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มกราคม 61 เวลา 09.30 น. ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว ขอพรปีใหม่จากเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา13.40 น. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานในรอบสัปดาห์

วันที่ 5 มกราคม 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group

วันที่ 4 มกราคม 2561 เข้าร่วมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร ศจช.

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ติดตามและแนะนำ การใช้งานระบบน้ำแปลงผักของโรงเรียน ตชด.บ้านนาป

วันที่ 26 ธันวาคม 256060 เวลา 9.30 น. ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฯ และ ผจก.ธกส. สาขานาแห้ว

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามสถานการณ์การปลูกสตอเบอรี่และพืชอื่นๆ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐพอเพียงและเกษตรผสมผสาน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรและออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดำเนินการวางระบบน้ำแปลงปลูกพืชของโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ เพื่อวางระบบน้ำแปลงปลูกพืชของโรงเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์ ครั้งที่ 25″

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์” ประจำปี 2560

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมประชุมประชาคมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ให้บริการเกษตรกรที่มาติดต่อขอปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ร่วมต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่น โกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และร่วมประชุม หัวหน้าส่วนฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนนาแห้ววิทยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 28 พย. – 7 ธค. 2560 เข้ารับการอบรมในหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาแห้ว

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสา สร้างสำนึกรักบ้านเกิด (เดินเท้าทำดีปีที่6)

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมกำหนดการพิธีเปิดงาน “โครงการตลาดประชารัฐ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมเกษตรกร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมตรวจสอบความเสียหายจากกรณีภัยพิบัติ(น้ำท่วม)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เสียหาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ร่วมตรวจสารปรับปรุงดินที่บ้านกลางหมู่ที่ 8 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รับการชี้แจ้งวิธีดูแลรักษาและการดึงข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาสอัตโนมัติ

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ร่วมพิธีเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (ศพก.)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต. และเจ้าหน้าที่ ธกส.ตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากกรณีน้ำหลากนาข้าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากกรณีน้ำหลากนาข้าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากกรณีน้ำหลากนาข้าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมประชุมวางแผนการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากกรณีน้ำหลากนาข้าว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ออกสำรวจพื้นที่ประสบภัย(นาข้าาว) บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแห้ว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองและผู้นำชุมชน ออกพื้นที่ตรวจสอบการซื้อ-ขาย สารปรับปรุงดินจากบริษัทนอกพื้นที่เข้ามาจำหน่าย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ออกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการผลิตและดูแลพืชผัก ไม้ผล ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เกษตรอำเภอนาแห้ว ชี้แจงงานเพื่อดำเนินงานให้เหมาะสม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมโรงเรียนตระเวนชายแดน

วันที่ 7 พศจิกายน 2560 เยี่ยมและติดตามกลุ่มเกษตรกรชุมชนที่ 4 ต.นามาลา ภายใต้โครงการ 9101

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ออกพื้นที่เยี่ยมและให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงและการกำจัดโรคแมลงการขยายพันธุ์กล้วยไม้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เขตบริเวณสำนักงานฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการดำเนินงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีฉลององค์พระธาตุดินแทน และองค์กฐิน ประจำปี 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ประชุมงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “นามาลาคัพ” ครั้งที่ 24

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่ร่วมสำรวจพื้นที่นาข้าวที่เสียหายจากกรณีน้ำหลาก พร้อมผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการดูแลฟาร์มชุมชนตำบลนามาลาฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ต.นาพึง

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ครั้งที่ 2/2560)

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ให้บริการและคำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขในการดูแลข้าวไร่

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณพระจิตกาธานจำลองและพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย ณ แม่น้ำเหือง

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ร่วมตรวจการจัดเตรียมสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร จังหวัดเลย

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ร่วมแสดงความยินดีในวาระมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอนาแห้ว

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ข้าร่วมงานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกระบวนการดูแลรักษาก้อนเห็ดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชน 3 ต.แสงภา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอำเภอนาแห้ว

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ให้บริการเกษตรกรที่มาขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ปรับภูมิทัศน์หน้าป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา13.30 น. ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือรายเดือนให้ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

วันที่ 29 กันยายน 2560 ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 ร่วมงานสัมมนาแสดงผลงานโครงการ 9101ฯ

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดประจำปี 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ 5

วันที่ 26 กันยายน 2560 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที่ 2

วันที่ 26 กันยายน 2560 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที่ 1 ตำบลนาพึง

วันที่ 26 กันยายน 2560 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 20 กันยายน 2560 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 19 กันยายน 2560 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงท่องเที่ยว 3 อำเภอ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 7 กันยายน 2560 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

วันที่ 7 กันยายน 2560 จัดประชุมสรุปปลการดำเนินงาน ชุมชนที่ 1-5 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 6 กันยายน 2560 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษา/ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 กันยายน 2560 ร่วมกับคณะทีมงานจาก สนง.กษจ.เลย ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มไม้ดอก-ไม้ประดับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น. ถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการ 9101ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตร พร้อมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำและโครงการเพาะเห็ดชุมชนนาแห้ว

วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 14.00 น.จัดสถานที่เตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที่ 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดทำแผนนัฒนาอำเภอฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจจัดทำแผนนัฒนาอำเภอฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมเยียนโครงการฟาร์มชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ดำเนินงานจัดพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดโครงการฟาร์มชุมชนฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที่ 4

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ออกพื้นทีาสำรวจแปลงนาข้าว ที่เกิดโรค-แมลงระบาด

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ร่วมเป็นคณะทำงานการตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการ “อำเภอสะอาด”

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มความพร้อมปานกลาง (เกษตรทฤษฎีใหม่)

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.09 น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีร้อยใจปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101ฯ ชุมชนที่ 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101ฯ ชุมชนที่ 5

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101ฯ ชุมชนที่ 4

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101 กิจกรรมชุมชนที่ 1 ตำบลนาพึง

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101 กิจกรรมชุมชนที่ 3 ตำบลแสงภา

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101 กิจกรรมชุมชนที่ 2 ตำบลนาแห้ว

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 กลุ่มกิจกรรมการประมงผสมผสาน ชุมชนที่ 3 ตำบลแสงภา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่าย และการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายพร้อมทั้ง การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการ 9101

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิหา มหาราชินี พลังสตรี พัฒนาชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มกิจกรรมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการ 9 101 กลุ่มกิจกรรมชุมชนที่ 4 ตำบลนามาลา

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมโครงการ 9101 กลุ่มกิจกรรมชุมชนที่ 1 ตำบลนาพึง

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอนาแห้ว ประเทศไทย กับเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ถวายเทียน 9 วัด 2 ประเทศ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. จัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 9101

วันที่ 2 สิหาคม 2560 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษา/ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาแห้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มกิจกรรมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 กลุ่มกิจกรรมชุมชน นามาลา ชุมชนนาแห้ว และชุมชนนาพึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมนำแห้วกลับบ้าน และกิจกรรมปลูกไม้ยางนาและไม้ยืนต้นอื่นๆ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพาะวันลูกปลูกวันแม่ ถวายแด่พ่อ (ปลูกดอกดาวเรือง)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมและติดตามกลุ่มเกษตรกรชุมชนที่ 4 ต.นามาลา และชุมชนที่ 1 ต.นาพึง โครงการ 9101

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ร่วมจัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างชุมชนที่ 1,ชุมชนที่ 2,ชุมชนที่ 3,ชุมชนที่ 4 ชุมชนที่ 5 โครงการ 9101

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายในงานประชาสัมพันธ์และการตัดต่อวีดีทัศน์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นำตัวแทนชุมชนที่ร่วมโครงการ 9101รับฟังคำชี้แจง และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนามาลาเพิ่มเติม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแสงภา เพื่อเสนอและจัดทำโครงการ 9101

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาแห้ว เพื่อเสนอและจัดทำโครงการ 9101

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาพึง เพื่อเสนอและจัดทำโครงการ 9101

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเหล่ากอหก เพื่อเสนอและจัดทำโครงการ 9101

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมชีแจง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบรรมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษา/ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาแห้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 256 ให้บริการเกษตรกร เรื่องการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โครงการ ๙๑๐๑

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เข้าประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2560

june3160

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.6 ต.นาแห้ว

june2860

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ออกติดตามการดำเนินงานตามแผนการเยี่ยมเยียนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ

june3060

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.2,3 ต.เหล่ากอหก

june2960

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.4,5 ต.เหล่ากอหก

june2760

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 6 ต.แสงภา

june2660

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านบ่อเหมืองน้อย

june2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.4 ต.นาพึง

june2460

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.1,2,3,และหมู่ 7 ต.นาพึง

june2360

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านซำทอง

june2260

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ร่วมพิธีโครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ

june2160

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ออกพื้นที่ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านหนองสิม

june2060

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ออกพื้นที่ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านโคก

june1960

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านหนองหวาย

june1860

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนบ้านนามาลา,บ้านหัวด่าน,บ้านนาปูน และบ้านโนนสว่างเกษตรกร

june1760

วันที่ 22 มิ.ย 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

june1660

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

june1560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.4 ต.นาแห้ว

june1460

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดำเนินงานการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านนาแห้ว ม.1,5 ตำบลนาแห้ว

june1360

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล

june1260

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

june1160

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

june1060

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

june0960

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ

june0860

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

june0760

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อน

june0660

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

june0560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ออกพื้นที่ติดสถานการณ์การผลิตสับปะรด

june0460

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้วประจำเดือน

june0360

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

june026

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนฯ

june0160

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างความเข็มแข็งองค์กรเกษตรกรฯ

may2160

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560

may2060

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

may1960

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะกรรมการประกวดศูนย์ (ศจช.)

may1860

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

may1760

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ร่วมกันจัดทำขยายเชื่้อไตรโครเดอมา

may1660

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน

may1560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

may1460

วันที่ 19 พฤษภาคม. 2560 ร่วมประชุมโครงการเชิดชูเกียรติฯหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น ปี2560

may1360

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 นำเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ

may1260

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ร่วมอำเภอออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ประจำเดือน

may1160

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร

may1060

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ

may0960

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์

may0760

วันที่ 9 พฤษภาคม.2560 ร่วมรับชม,ฟัง video conference

may0860

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกมันญี่ปุ่นฯ

may0660

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์

may0560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

may0460

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการฯ

may0260

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

may0360

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

may0160

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นำเกษตรกรศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

april2260

วันที่ 28 เมษายน 2560 มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

april2160

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน

april2060

วันที่ 25 เมษายน 2560 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามระบบ GAP

april1860

วันที่ 21 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะติเตามนิเทศงาน

april1960

วันที่ 25 เมษายน 2560 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

april1760

วันที่ 20 เมษายน 2560 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจแปลงปลูกมันเทศญี่ปุ่น

april1660

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

april1560

วันที่ 18 เมษายน 2560 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 นายอำเภอฯ

april1460

วันที่ 16 เมษายน 2560 ออกเยี่ยมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จุดบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว

april1360

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

april1260

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระในงานสืบสานประเพณีสางกรานต์ สือสานวัฒนธรรมไทย

april1160

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

april1060

วันที่ 11เมษายน 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรฯ

april0960

วันที่ 11 เมษายน 2560 ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

april0860

วันที่ 10 เมษายน 2560 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว อำเภอนาแห้ว

april0760

วันที่ 7 เมษายน 2560 ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรผสมผสานฯ

april0660

วันที่ 6 เมษายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการถวายราชสักการะฯ “วันจักรี”

april0560

วันที่ 5 เมษายน 2560 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร(Coach)

april0060

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2560

april0360

วันที่ 4 เมษายน 2560 ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

april0460

วันที่ 4 เมษายน 2560 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

april0260

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 จัดประชุมประจำเดือน

april0160

วันที่ 3 เมษายน 2560 ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเหนเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

march1660

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน

march1560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

march1460

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมกิจกรรม/โครงการฯณ รร.ตชด.บ้านนาปอ

march1360

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2560

march1260

วันที่ 28 มีนาคม 2560 พบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

march1160

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

march1060

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข

march0960

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ฯ

march0860

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

march0660

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด

march0760

วันที่ 10 มีนาคม 2569 ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2560

march0560

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและถั่วมะแฮะ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

march0460

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

march0360

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

march0260

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command)

march0160

วันที่ 2 มีนาคม 2560 จัดพิธีเปิดป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว (ใหม่)

febuary1660

นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

febuary1560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มอบปัจจัยส่งเสริมการผลิต โครงการส่งเสริมการเกษตรฯ (แปลงใหญ่)

febuary1260

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโลกอาชีพ OPEN HOUSE 2017

febuary1360

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอนาแห้ว

febuary1460

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

febuary1160

วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลเทศนาแห้วครั้งที่ 4 ปี 2560

febuary1060

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 ประชุมเจ้าหน้าประจำสัปดาห์

febuary0960

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะประเมินผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

febuary0860

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

febuary0760

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมการผลิตปุ๋ยอินทีย์คุณภาพสูงและการปลูกถั่วมะแฮะ

febuary0660

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.

febuary0560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 มอบปัจจัยสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

febuary0460

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มอบปัจจัยการผลิต ไก่พันธุ์ไข่ หัวอาหารพร้อมเวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

febuary0360

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

febuary0260

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหาร

febuary0160

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลผลิตการเกษตร เข้าประกวดในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

january2160

วันที่ 29-30 มกราคม 2560 จัดทำรถขบวนแห่พิธีเปิดงานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ

january2060

วันที่ 26 มกราคม 2560 มอบปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

january1960

วันที่ 26 มกราคม 2560 จัดอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

january1860

วันที่ 25 มกราคม 2560 ต้อนรับคณะนิเทศงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

january1760

วันที่ 23 มกราคม 2560 ร่วมพิธีมอบฝายมีชีวิต

january1660

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

january1560

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว

january1460

วันที่ 19 มกราคม 2560 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองสืบสานปณิธานสมเด็จย่า

january1360

วันที่ 18 มกราคม 2560 ออกติดตามความพร้อมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

january1260

วันนี้ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมการฝึกยกระดับฝึมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการมาตรฐาน

january1160

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น ออกตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

january1060

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

january0860

วันที่ 17 มกราคม 2560 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis

january0960

วันนี้ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ออกตรวจแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

january0760

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น เตรียมหินเพื่อแกะสลักจัดทำป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

january0560

วันที่ 12 มกราคม 2560 เข้าร่วมฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560

january0660

วันที่ 12 มกราคม 2559 ดำเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (มอบปัจจัยการผลิต)

january0460

วันที่ 12 มกราคม 2560 มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่รวมทั้งรับพรจากนายอำเภอนาแห้ว

january0360

วันที่ 11 มกราคม 2560 ร่วมออกตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

january0260

วันที่ 11 มกราคม 2560 สำรวจความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์แก่ชาวนา

january0160

วันที่ 4 มกราคม 2560 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

december2059

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2559

december1959

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

december1859

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่(แปลงเตรียมความพร้อมพืชผัก GAP)

december1759

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ออกติดตามการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ ณ ศพก.นาแห้ว

december1659

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ติดตามการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.นาแห้ว

december1559

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

december1459

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ร่วมงานโครงการบริการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

december1359

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร

december1259

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ดำเนินการจัดแข่งกีฬาการกุศล เพื่อสบทบทุนสร้างป้ายสำนักงาน

december0759

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ย

december1159

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงาน

december1059

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.ดำเนินการฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียน ตชด.

december0959

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ปี 2560 รุ่นที่ 1

december0859

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศพก

december0659

วันที่ 9 ธัวาคม 2559 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

december0559

วันที่ 8 ธัวาคม 2559 ร่วมสัมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน

december0459

วันที่ 5 ธัวาคม 2559 เวลา 07.00 น.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์

december0359

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลป้ญญาสมวาร (50 วัน)

december0259

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

december0159

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร.ร.นาแห้ววิทยา

November2859

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

November2659

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

November2559

วันนี้ 23 ฑศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

November2759

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว

November2459

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

November2359

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงานทำความดีถวายพ่อโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560

November2159

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมประชุมขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2560

November2059

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ร่วมประชุมเวทีเชื่อโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1

November1959

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ

November1859

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ร่วมประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

November1759

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ เพื่อหารือการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

November1559

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ร่วมหารือดำเนินการจัดเวทีชุมชนตามโครงการ ๙,๙๙๙

November1659

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เยี่ยมโครงการตามมาตการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน โครงการแปรรูปสับปะรด

November1459

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จัดเวทีชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(พืชผัก)

November1359

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

November1259

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย

November1159

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประสานงานสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

November1059

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ติดตามการดำเนินงานแปลงเตรียมความพร้อมพืชผัก GAP

November0759

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

November0959

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ออกติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นาข้าว เนื่องจากฝนตกหนัก

November0859

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

November0659

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

November0559

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนายอำเภอนาแห้ว (คนใหม่)

November0459

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอนาแห้ว

November0359

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประชุมสำนักงานประจำเดือน

November0259

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

November0159

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

October2059

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2559

October1959

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ร่วมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

October1859

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 พบ ผอ.รร.นาแห้ววิทยา เพื่อร่วมกันบูรณาการโครงการยุวเกษตรกร

October1759

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่ฯ

October1659

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมต้อนรับนายวิโรน์ จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

October1559

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น เยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย

October1459

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ร่วมประชุมการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลฯ

October1359

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น.ร่วมสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ

October1259

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ระดับตำบล

October0959

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลาฯ

October1159

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 จัดทำพวงมาลาเพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

October0859

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ร่วมหารือกับผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขานาแห้ว โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือฯ

October0759

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เยี่ยมคณะครูอาจารย์ดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

October1059

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ร่วมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยฯ

October0659

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกร

October0559

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference

October0459

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

October0359

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

October0159

วันที่ 4 ตุลาคม 2559ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

October0259

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

September0459

วันที่ 22 กันยายน 2559 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ

September0359

วันที่ 16 กันยายน 2559 ให้บริการเกษตรกรขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเการเกษตรกร ชีพิกัดแปลง

September0259

วันที่ 16 กันยายน 2559 ร่วมฝึกอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

September0159

วันที่ 15 กันยายน 2559 ออกพื้นที่ขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพร้อมวาดแปลงฯ

August2259

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดำเนินงานการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 5 ต.เหล่ากอหก

August2159

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดำเนินงานการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 2-3 ต.เหล่ากอหก

August2059

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา09.00 น. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ที่1 ตำบลเหล่ากอหก

August1959

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. – 20.00 น ร่วมพิธีขบวนอัญเชิญพานพุ่มทอง-พุ่มเงินถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนถวายพระพรฯ

August1859

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ (ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ) ณ แปลงเกษตรอินทรีย์บ้านนาท่อน ตำบลนาพึง

August1759

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหา มหาราชินี” ประจำปี 2559

August1659

วันนี้ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ

August1559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลนามาลา

August1459

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 6 ตำบลนามาลา

August1359

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ดำเนินการชี้แจงรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.1,2, 3,8 ต.นามาลา

August1259

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลนามาลา

August1159

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ 5,6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลนาพึง

August1059

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

August0959

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลแสงภา

August0859

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกำนัน ตำบลนามาลา

August0759

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายชี้แจงการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม. 4 ต.นาพึง

August0659

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

August0559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม 7 ต.นาแห้ว

August0459

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

August0359

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม 2,3 ต.นาแห้ว

August0259

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

August0159

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น ดำเนินงานขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.1,4,5,6 ต.นาแห้ว

july1559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

july1459

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

july1359

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

july1259

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมชี้แจง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559

july1159

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ออกสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

july1059

วันที่ 14 กรกฎาคม2559 ร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา

july0959

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ร่วมปลูกป่า แปลงสาธิตโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

july0859

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอด field day

july0559

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GIS

july0759

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น ต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

july0659

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น ต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

july0459

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

july0359

เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

july0259

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

july0159

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่แปลงรวมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอนาแห้ว

june2659

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2559

june2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 จัดประชุมกลุ่มแม่บ้านฯ

june2459

วันที่ 27 มีนาคม 2559 ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

june2359

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว

june2259

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559

june2159

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

june2059

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลุกหม่อนเลี้ยงไหม

june1959

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ

june1859

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน

june1659

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯ

june1759

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ร่วมกับเกษตรกรศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาพึง หว่านเมล้ดพันธุ์ปอเทืองผลิตเป็นปุ๋ยพืชสด

june1559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชฯ

june1459

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลข้าวนาปี และสับปะรดโรงงานฯ

june1359

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ร่วมปลูกต้นไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจในพื้นที่จัดทำเป็นแปลงรวมตัวย่างการฟื้นฟูป่า

june1259

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 14.00 น. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลนาพึง

june1159

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลเหล่ากอหก

june0859

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลนามาลา

june0959

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลนาแห้ว

june0759

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ร่วมพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว

june0659

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน

june0559

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เยี่ยมแปลงสาธิตโครงการส่งเสริมการผลิตสับปะรดปลอดภัย 2559

june0459

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ร่วมกับสภาเกษตรเกษตร จัดทำแผนพัฒนาเกษตนกรรมระดับตำบล

june0359

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เยี่ยมพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้ผลให้ รร.โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ

june0259

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ประชุมสำนักงานประจำเดือน

june0159

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

May3559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบถ่ายทอดทาง video conferent

May3459

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

May3359

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดำเนินงานอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 4

May3259

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นำเกษตรกร ดูการเพาะเลี้ยงด้วง การเลี้ยงจิ้งหรีด และ เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง

May3059

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 3

May3159

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559. เวลา 09.30 น ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจัดทำเป็นแปลงรวมตัวย่างการฟื้นฟูป่า

May2959

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

May2859

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 2

May2759

วันที่ 23 พค 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 1

May2659

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

May2559

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร่วมเตรียมพื้นที่ปลูกพืช กิจกรรมแปลงรวมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

May2459

วันที้ 20 พฤษภาคม 2559 ร่วมทำบุญกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

May2359

วันที่ 19 พฤษภาคม. 2559 ร่วมกับ ศดปช.ต.นาพึง หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

May2259

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 4

May2159

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลพืชตระกูลถั่วฯ

May1959

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เยี่ยมโรงเรียน ตชด.

May1859

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ร่วมออกบริการหน่วยอำเภอเคลื่อนที่

May1759

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

May1659

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

May1559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

May1459

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5

May1359

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

May1259

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3

May1159

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

May1059

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

May0959

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

May0759

วันที่่ 5 พฤษภาคม 2559 ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูปมะคาเดเมีย และกลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ

May0659

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

May0859

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประกอบพิธีวันฉัตรมงคล

May0459

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

May0359

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

May0259

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ /กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

May0559

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

May0159

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

april1959

วันที่ 29 เมษายน 2559 อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3

april1859

วันที่ 27 เมษายน 2559 อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

april1759

วันที่ 26 เมษายน 2559 ร่วมกับทีมงานสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอนาแห้ว ร่วมชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจกับเกษตรกร

april1659

วันที่ 26 เมษายน 2559 อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

april1559

วันที่ 25 เมษายน 2559 อบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ

april1459

วันที่ 20 เมษายน 2559 ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเเคลื่อนที่ฯ

april1359

วันที่ 18 เม.ย.2559 ร่วมเตรียมสถานที่งานจังหวัดเคลื่อนที่ และเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

april1259

วันที่ 12 เมษายน 2559 ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ กรมส่งเสริมการเกษตร

april1159

วันที่ 12 เมษายน 2559 ร่วมสนับสนุนจุดให้บริการประชาชนเดินทางในช่วงวันสงกรานต์

april1059

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.00น. ร่วมพิธีการรดน้ำดำหัวท่านผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วและท่านผู้อาวุโส

april0959

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

april0859

วันที่ 7 เมษายน 2559 ประชุมประจำเดือนพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาแห้ว

april0759

วันที่ 6 เมษายน 2559 จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

april0659

วันที่ 6 เมษายน 2559 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

april0559

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13 : 00 น.

april0459

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น ร่วมต้อนรับนายสัตวแพทย์ชนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10,12

april0359

วันที่ 4 เมษายน 2559 จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

april0259

วันที่ 2 เม.ย. 2559 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

april0159

วันที่ 1 เมษายน 2559 จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

march3759

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

march3659

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2559ฯ

march3559

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

march3459

วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 อบรมเกษตรกรโครงการ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ

march3359

วันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

march3259

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ติดตามการก่อสร้างโรงงานแปรรูปสับปะรด

march3159

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมสับปะรดปลอดภัย ปี 2559

march3059

วันที่ 28 มีนาคม 2559 จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่2

march2959

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

march2859

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีการเปิดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

march2759

วันที่ 23 มีค. 2559 จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march2659

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีการเปิดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

march2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่3 วันที่ 2

march2459

วันที่ 21 มีนาคม 2559 อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march2359

วันที่ 18 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

march2259

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯรุ่นที่ 2 วันที่ 4

march2159

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกษตรกรฯ

march2059

march1959

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ร่วมเสวนา กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

march1759

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march1659

วันที่ 14 มีนาคม 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 2

march1459

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march1459

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดำเนินงานอบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march1259

วันทึ่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันฯ

march1359

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march1159

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชบ้านบ่อเหมืองน้อย

march1059

วันที่ 8 มีนาคม 2559 อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march0959

วันที่ 7 มีนาคม 2559 อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march0859

วันที่ 4 มีนาคม 2559 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลนามาลา และ ตำบลนาพึง

march0759

วันที่ 4 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 5

march0759

วันที่ 3 มีนาคม 2559 ช่วงค่ำ ร่วมจัดทำแผนชุมชน กับ อบต.

march0559

วันที่ 3 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

march0459

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ร่วมจัดทำแผนชุมชน บ้านนาเชื่อม

march0359

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 5

march0259

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 28

march0159

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

february 2459

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพฯ

february 2359

วันที่ 25 กุมภาพันธ์.2559 ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 2259

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 2159

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2

february 1759

วันที่ 22 ก.พ. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

february 1959

วันที่ 19 ก.พ. 59 สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

february 2059

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและติดตามการปลูกพืช

february 1859

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับนผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น

february 1659

วันที่ 18 ก.พ.59 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

february 1559

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

february 1459

วันที่ 17 ก.พ. 2559 ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

february 1359

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมฯภัยแล้ง 58/59

february 1259

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ

february 1159

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมฯ ภัยแล้ง วิทยากรจากเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

february 1059

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

february 0959

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพฯ

february 0859

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงสัมมนา

february 0759

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 0659

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 0559

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจรับและส่งมอบหน่อกล้วยให้เกษตรกร

february 0459

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมจำเดือน

february 0359

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพฯภัยแล้ง 58/59

february 0259

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

february 0159

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

january2159

วันที่ 27 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ

january2059

วันที่ 25 มกราคม 2559 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏืบัติงาน

january1959

วันที่ 23 มกราคม 2559 ร่วมจัดทำแผนชุมชน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

january1859

วันที่ 22 มกราคม 2559 ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

january1759

วันที่ 22 มกราคม 2559 เข้าร่วมงาน”คนไทยหัวใจเดียวกัน”

january1659

วันที่ 21 มกราคม 2559 ต้อนรับคณะ single command จ.เลย

january1459

วันที่ 20 มกราคม 2559 ประชุมเฉพาะกิจพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาแห้ว

january1559

วันที่ 16 มกราคม 2559 ร่วมจัดทำแผนชุมชนนำร่อง 6 ชุมชนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

january1259

วันที่ 15 มกราคม 2559 ชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบ คสข.ฯ

january1159

วันที่ 15 มกราคม 2559 ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครเกษตร

january0959

วันที่ 14 มกราคม 2559 ชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

january0759

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ออกตรวจติดตาม สถานการณ์น้ำ ตำบลนาพึง,นามาลา

january0859

วันที่ 14 มกราคม 2558 ติดตามศูนย์เรียนรู้ฯ

january1059

วันที่ 14 มกราคม 2559 ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่

january0659

วันที่ 13 มกราคม 2559 เข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

january0559

วันที่ 12 มกราคม 2559 ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

january0459

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. เข้าศึกษาดูงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบุฮม เจ้าของศูนย์ฯ

january0359

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนในระบบงานส่งเสริมการเกษตร

january0259

วันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ)

january0159

วันที่ 4 มกราคม 2558 เวาลา 09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

december1758

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

december1658

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

december1558

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

december1458

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 / 2558

december1358

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาบังตระเวนต์เกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558

december1258

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

december1158

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

december1058

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตาม พรบ.

december0958

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ (zoning)

december0758

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

december0858

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ประชุมประจำเดือน

december0658

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

december0558

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร

december0458

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ร่วมประชุมหัวหน้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

december0358

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ GIS

december0258

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ร่วมกิจกรรม Bike for dad “ปั่นเพื่อพ่อ”

december0158

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

november1458

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

november1358

นที่ 23 พฤศจิกายน 2558 จัดประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบลนาแห้ว

november1258

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จัดประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบลนามาลา

november1158

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จัดประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบลนาพึง

november1058

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จัดประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบล

november0958

วันที่่ 18 พฤศจิกายน 2558 เยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ

november0758

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

november0658

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานกฐินอำเภอนาแห้ว

november0558

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับคณะท่านว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง

november0458

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ร่วมต้อนรับคณะกรมวังผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่าฯ

november0358

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายสันต์ จูชัง รักษาการเกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

november0258

วันที่ 10 พฤศจิกายน จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

november0158

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

october0158

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

september0958

วันที่ 30 กันยายน 2558 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ 9/2558

september0858

วันที่ 22 กันยายน 2558 อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย

september0758

วันที่ 16 กันยายน 2558 จัดอบรมถ่ายทอดศูนย์ศัตรูพืชชุมชน

september0358

วันที่ 14 กันยายน 2558 ให้บริการเกษตรกร

september0658

วันที่ 9 กันยายน 2558 ให้บริการเกษตรกร

september0558

วันที่ 9 กันยายน 2558 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือน

september0458

วันที่ 8 กันยายน 2558 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

september0258

วันที่ 6 กันยายน 2558 ดำเนินงานการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

september0158

วันที่ 1 กันยายน 2558 ถ่ายทอดการเพาะเชื้อราไตรโคเดอม่า

august 1158

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

august 1058

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์กาแฟแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

august 0958

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เกษตรอำเภอนาแห้ว ร่วมปลูกป่าฯ

august 0858

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ดำเนินงานการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

august 0758

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ชี้แจง การขึ้น-ปรับปรุงทะเบีัยเกษตรกร

august 0658

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับตำบลออกตรวจอุทกภัย

august 0558

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ชี้แจงขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

august 0458

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมการประชาคมเสริมสร้างความเข็มแข็งฯ

august 0358

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

august 58

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่

august 0258

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

august 0158

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

24072558

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน บ้านนาปอ ปี 2558

23072558

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

22072558

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานฯ (Field Day)

21072558

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

07072558

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะทำงาน ดำเนินงานวันถ่ายทอดฯ (Field Day)

06072558

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Zoning)

03072558

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

08062558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

07062558

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานการทำอาชีพเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอคลองหอยโข่ง

06062558

วันที่19 มิถุนายน 2558 ติดตามโครงการสร้างป่า

05062558

วันที่18 มิถุนายน 2558 ติดตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

04062528

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day

03062558

วันที่16 มิถุนายน 2558 เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาแห้ว สาขา 6

02062558

วันที่15 มิถุนายน 2558 ประชุม ศบกต.แสงภา

12062558

วันที่12 มิถุนายน 2558 เยี่ยมเกษต่รกรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

DSC_0704

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานปี ๒๕๕๘

DSC_0682

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 การขยายพันธุ์พืช จากการติดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

61599

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 “ลับให้บาง” อบรมเกษตรกรโครงการการกรีดการทำยางแผ่นฯ

1433600249564

วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

61393

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดำเนินตามโครงการอบรมการทำสวนยางตาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

83993

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมประชุม

318872

วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2558 อบรมการทำสวนยางพารา